KESKİL Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret AŞ

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

1- Sağlık yönetimi, sağlık yönetim sistemleri ve organizasyonları konusunda danışmanlık, araştırma ve bilgi toplama hizmetleri vermek,

2-Sağlık sigortalarının provizyon ve hasar araştırmalarına yönelik aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

3- Sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü organizasyonu kurmak, kongre ve konferanslar düzenlemek, bu konuda gerçek ve tüzel kişilere aracılık ve danışmanlık hizmetleri vermek,

4- Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırmak, kendi tesislerinde veya diğer sağlık tesisleri ile sigorta kuruluşlarında sözleşmeli ya da serbest olarak personel çalıştırmak,

5- Sağlık ve sigorta kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere ambulans hizmetleri ile acil yardım, destek ve her türlü tıbbi danışmanlık hizmetlerini sağlamak,

6- Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,

7- Sağlık konusunda her türlü eğitsel faaliyetleri organize etmek, panel, sempozyum, kurs ve seminerler düzenlemek,

8- Cerrahi operasyon öncesi ve sonrası hastanın bakımı ve rehabilitasyonu konusunda hizmet vermek ve rehberlik etmek, sağlık ve sigorta kuruluşları ile diğer kişilere her türlü mesleki ve tıbbi danışmanlık hizmetleri sunmak,

9- Sağlık konusunda bilgi sistemleri ve otomasyon sistemlerini tasarlamak, kurmak, internet ve online sistemler içinde telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtımı, ticareti, pazarlaması ve iletişimini yapmak,

10- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla anlaşmalar yapmak, mümessillik ve acentelikler almak, vermek, komisyonculuk yapmak, (gümrük komisyonculuğu hariç)

11- Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, bu amaçla ilgili yurtiçi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılmak, bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak,

12- Sağlık konusunda gerektiğinde üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile de işbirliği sağlayarak teknolojik bilgi üretmek, yeni ameliyat cihaz ve aletleri ile tedavi yöntemlerini geliştirmek, kullanılan ürünlerin kalitesi veya standartlarını yükseltmeye yönelik araştırmalar yapmak,  bunlara ilişkin ruhsat, lisans, ihtira beratı,  know-how, marka, patent ve alameti farika gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek,   bunların üretimini yapmak, satmak, bayilikler ve acentelikler vermek,

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, imal ve inşa edebilir, yurt içinden ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

2- Şirket konusu işlerin gerçekleştirilebilmesi için mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifa ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir, devredebilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

3- Şirket amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir.

4- Şirket konusuyla ilgili mal ve malzemelerin imali, depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

5- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü ticari, sınai, mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

6- Şirket konusuyla ilgili işletmeler ve ortaklıklar kurabilir, mevcut ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir, satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

7- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

8- Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri imal edebilir, satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, satabilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

9- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinden; Özlem Keskil Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.